دفاعیه کارشناسی ارشد خانم صدف حمیدی
 | تاریخ ارسال: 1402/10/23 | 
دفاعیه دکتری خانم نسرین هاشمی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/17 | 
دفاعیه کارشناسی ارشد خانم منیره عبدی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/7 | 
دفاعیه دکتری خانم فاطمه حسنعلی زاده
 | تاریخ ارسال: 1401/11/10 | 
دفاعیه دکتری خانم غزل غمخوار
 | تاریخ ارسال: 1401/1/24 | 
دفاعیه
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری- گرایش تکنولوژی نساجی
بررسی تحلیلی و تجربی رفتار کششی پارچههای دوجداره و خمش کامپوزیتهای پایه سیمانی تقویت شده با آن
وحید قربانی
 | تاریخ ارسال: 1399/1/28 | 
دفاعیه
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد 
تهیه و ارزیابی خواص نانوکامپوزیت حاوی سلولز استات/نانو کریستال سلولز اصالح شده با ترکیبات دندریمری با گروه های انتهایی آمین
ارائه دهنده:علی میانه رو
 | تاریخ ارسال: 1398/10/15 | 
دفاعیه ۲
دفاعیه
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد
عنوان : سنتز در محل و خصوصیت یابی نانو ذرات سلنیوم روی کالای پشمی جهت حصول خواص چند گانه
 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
دفاعیه ۱
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد 
عنوان : تولید الکترود منعطف بدل pvdf/zno بر پایه ترکیبات نانو کربنی 
ارائه دهنده : زهره معرف 
 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 |