دفاعیه

 | تاریخ ارسال: 1399/1/28 | 
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری- گرایش تکنولوژی نساجی
بررسی تحلیلی و تجربی رفتار کششی پارچههای دوجداره و خمش کامپوزیتهای پایه سیمانی تقویت شده با آن
وحید قربانی
اساتید راهنما: دکتر علیاصغر اصغریان جدی-دکتر هادی دبیریان
استاد مشاور: دکتر علیاکبر رمضانیانپور
اساتید داور: دکتر هوشنگ نصرتی-دکتر محمدزمان کبیر-دکتر محمد شیخزاده نجار-دکتر مهدی کمالی