مرکز تحقیقات کاربرد الکترونیک در نساجی
سرپرست :دکتر لطیفی
 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
مرکز تحقیقات بافندگی
سرپرست : آقای دکتر نصرتی 
 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
مرکز تحقیقات ریسندگی
سرپرست : آقای دکتر صفرجوهری
 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 |