کارگاه کامپوزیت و منسوجات صنعتی
نام سرپرست: آقای دکتر هادی دبیریان
 | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 
ذوب ریسی

سرپرست کارگاه : آقای دکتر مجتهدی 

مدرس کارگاه : ---

شماره تماس کارگاه  : داخلی ۲۶۴۰ 

محل کارگاه : طبقه همکف 

 | تاریخ ارسال: 1398/9/17 | 
کارگاه مقدمات بافندگی
سرپرست : آقای دکتر نصرتی 
 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
کارگاه بافندگی
سرپرست : دکتر میردهقان
 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
کارگاه ریسندگی
نام سرپرست : دکتر میردهقان
 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
کارگاه بافندگی حلقوی تاری

سرپرست کارگاه : آقای دکتر جدی 
شماره تماس کارگاه : داخلی ۲۶۱۲

محل کارگاه : طبقه ۷،شماره ۷۰۶

 

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
کارگاه بافندگی حلقوی پودی

سرپرست کارگاه : آقای دکتر جدی 

مدرس کارگاه : ---

شماره تماس کارگاه  : داخلی ۲۶۴۰ 

محل کارگاه : طبقه همکف،شماره ۰۱۰ 

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
کارگاه فیوزینگ
سرپرست کارگاه: خانم دکتر موسی زادگان
F_mousazadeganaut.ac.ir
شماره تماس کارگاه: ۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۱۰
موقعیت کارگاه: طبقه ۹- شماره 
 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
کارگاه CAD
سرپرست کارگاه: خانم دکتر موسی زادگان
F_mousazadeganaut.ac.ir
شماره تماس کارگاه: ۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۱۰
موقعیت کارگاه: طبقه ۹- شماره ۹۰۶
 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
کارگاه طراحی پوشاک


سرپرست کارگاه: خانم دکتر موسی زادگان
F_mousazadeganaut.ac.ir
شماره تماس کارگاه: ۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۱۰
موقعیت کارگاه: طبقه ۹- شماره 
 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
کارگاه فناوری تولید پوشاک


سرپرست کارگاه: خانم دکتر موسی زادگان
ایمیل : F_mousazadeganaut.ac.ir  
شماره تماس کارگاه:  ۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۱۰
موقعیت کارگاه: طبقه سوم- شماره ۳۱۲
 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 |