آزمایشگاه آنالیز حرارتی
سرپرست :آقای دکتر محمد کریمی
 
 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | 
الکترو ریسی سازه‌های نانو لیفی

سرپرست آزمایشگاه: خانم دکتر یوسف زاده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه بیو تکمیل

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر منتظر

 

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه پلیمر و سازه‌های نانو لیفی

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر بهرامی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه بیوتکنولوژی

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر مالک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه میکروسکوپ نوری

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر حقیقت کیش

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه نانو بیو تکمیل

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر منتظر

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه رنگ وهمانندی

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر امیر شاهی 

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه شیمی تجزیه

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر محمد کریمی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه رنگرزی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر نوید ربیعی 

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه شیمی آلی

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر بهرامی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر فشارکی فرد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه علوم الیاف
سرپرست آزمایشگاه:خانم دکتر سمیه اکبری
 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه فیزیک الیاف
سرپرست آزمایشگاه:خانم دکتر اعزاز شهابی 
 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
آزمایشگاه آب و پساب

سرپرست آزمایشگاه: خانم دکتر سمیه اکبری

 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 |