فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
1
Fabrication of nanofibrous Piezoactive bioscaffold based on PVDFGO/PLLA nanocomposite by hybrid electrospinning method
امیرعلی باجقلی,امیرعباس سراجی,سیدهژیر بهرامی,سمیه اکبری,مرجان میر صالحی
15th international seminar on polymer science and technology
بین‌المللی
1401/8/17
2
Synthesis and optimized electrospinning of oxidized carboxymethyl cellulose
احمد هیوه چی,حورا یوسف مومجی,ک . مادر,سیدهژیر بهرامی
15th international seminar on polymer science and technology
بین‌المللی
1401/8/17
3
Investigating the effect of Cu nanoparticles on the absorption of basic dyes on PAN nanofibers
عاطفه بهارلو,عبدالله غلامی اکردی,سیدهژیر بهرامی
15th international seminar on polymer science and technology
بین‌المللی
1401/8/17
4
Application of PNANI/MWCNT/Cu Nanofibrous Electrode in Detection of Nitrate Ions
عبدالله غلامی اکردی,مانا محسن زاده,سیدهژیر بهرامی
15th international seminar on polymer science and technology
بین‌المللی
1401/8/17
5
Reinforcement of nanofibrous scaffolds based on polylactic acid/alginate using platelet-enriched plasma
مانا محسن زاده,کیانا محمودیان,سمیه باقرصاد,عبدالله غلامی اکردی,سیدهژیر بهرامی
15th international seminar on polymer science and technology
بین‌المللی
1401/8/17
6
Investigating the hydrophilic properties of polycaprolactone containing Capparis spinosa extract for use in tissue engineering applications15
کیانا محمودیان,مانا محسن زاده,سیدهژیر بهرامی,احمد هیوه چی
15th international seminar on polymer science and technology
بین‌المللی
1401/8/17
7
Electrospinning of polymer solutions containing silica-poly (caprolactone)
یگانه مدیرروستا,سیدهژیر بهرامی
15th international seminar on polymer science and technology
بین‌المللی
1401/8/17
8
Four different methods of acrylic acid grafting on “PLA” nonwoven for further layer-by-layer modification
سیما شکورجوان,مهدیه اسکافی,دیوید استاوکی,سمیه اکبری
ISPST2022 : 15th International Seminar on Polymer Science and Technology
بین‌المللی
1401/8/17
9
Investigation of Thermal Behavior of Bulk-Aminolyzed PLA with PAMAM
سیما شکورجوان,Monika Dobrzy?ska-Mizera,سمیه اکبری,Tomasz Sterzy?ski
ISPST2022 : 15th International Seminar on Polymer Science and Technology
بین‌المللی
1401/8/17
10
Synthesis of pH sensitive DMAEMA-co-HEMA for drug delivery application
یگانه مدیرروستا,حانیه احمدی,وحید حدادی اصل,سمیه اکبری
پانزدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
بین‌المللی
1401/8/17
11
Functional Nanofibers by Electrospinning
مریم یوسف زاده چیمه
Workshop on Nanofiber between Iran and Thailand
بین‌المللی
1401/1/16
12
Engineering of Nano-Scale Fibrous Materials as Energy Scavenging Devices for wearable electronics
روح اله باقرزاده
Workshop on Nanofiber between Iran and Thailand
بین‌المللی
1401/1/14
13
Investigation of Fabric’s Structural Parameters on Piezoresponse of Nanofibrous Wearable Nanofabrics
امین فروزان نجف آبادی,مریم یوسف زاده چیمه,مسعود لطیفی
Textiles and Life 3 "The New Normal"
بین‌المللی
1400/9/3
14
Nanofiber-Based Stretchable Electronics and Power Harvesting Devices
روح اله باقرزاده
2nd Virtual Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, NanoIRCN 2021
بین‌المللی
1400/8/4
15
بررسی و تحلیل روشهای نوین آموزش مهندسی در تربیت مهندس برای ورود به ربع قرن پانزدهم
یوسف جلالی,ناهید شیخان,فیروز بختیاری نژاد
هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران
بین‌المللی
1400/8/3
16
Stretchable Electronics and Energy Harvesting Devices
روح اله باقرزاده
The International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP2021)
بین‌المللی
1400/7/7
17
Recent Advances on Nano-Fibrous Materials for Wearable Energy Harvesting Devices
روح اله باقرزاده
International Conference on Advances in Biological Science and Technology (ICABST2021)
بین المللی نمایه شده
1400/7/6
18
Enhancing Tensile Properties of Nanofibrous Membranes by Inter-Fusing Techniques
پریا اردلانی,مریم یوسف زاده چیمه
7th Young Polymer Scientists Conference and Short Course (7YPSCSC 2021)
بین‌المللی
1400/7/5
19
Graphene Impact in Tensile Properties of Carbon Nanofibrous Yarns
مهدی پورمحمدتپه,مریم یوسف زاده چیمه,علی اکبر قره آقاجی
7th Young Polymer Scientists Conference and Short Course (7YPSCSC 2021)
بین‌المللی
1400/7/5
20
Nanofibrous Wearable Piezoelectric Nanofabrics
امین فروزان نجف آبادی,مریم یوسف زاده چیمه,مسعود لطیفی,Jose Rajan
Nanofiber Applications and Related Technologies (NART-2021)
بین‌المللی
1400/6/17
21
تهیه و ارزیابی داربست های کامپوزیتی پلی یورتان - کلسیم پراکسید
زهرا آزینه,محمد معینی,عاطفه سلوک مفرد,سمیه اکبری
پنجمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو
داخلی
1400/6/6
22
ارتباط خواص فیزیکی و مکانیکی لایه های دستکش با عملکرد حفاظتی و حساسیت لمسی
فرزانه زارع بیدکی,نازنین اعزاز شهابی,فاطمه موسی زادگان,مسعود لطیفی
دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی
داخلی
1400/3/19
23
ارزیابی رفتار افت تنش نخ‌های دوخت
شایان ابریشمی,فاطمه موسی زادگان,نازنین اعزاز شهابی
دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی
داخلی
1400/3/19
24
ارزیابی رفتار کیس خوردگی دوخت در پارچه‌های تاری پودی کشسان و غیرکشسان
ریحانه کمالی,یاسمن مصباح,فاطمه موسی زادگان
دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
داخلی
1400/3/19
25
ارزیابی فنی هدهای جدید چاپگرهای دیجیتال چاپ منسوجات
سمیرا موحدی,محمدرضا بابائی لواسانی
دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
داخلی
1400/3/19
اولین
قبلی
1
...