فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
76
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت وبرنامه ریزی سرویس دستگاه های بافندگی فرش و موکت
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
77
تدوین استاندارد آموزش شایستگی آماده سازی چله برای بافندگی تاری-پودی
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
78
تدوین استاندارد آموزش شایستگی اطفاء حریق ، کمک های اولیه ، بهداشت و ایمنی در نساجی
علی صالحی راد,علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
79
تدوین استاندارد آموزش شایستگی انجام محاسبات و تنظیمات چله پیچی در ماشین های چله پیچی مستقیم وچله پیچی ماشین های بافندگی حلقوی
مصطفی اریسیان,حمیدرضا رعنا,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد
1393
ایران
تدوین
80
تدوین استاندارد آموزش شایستگی انجام محاسبات و تنظیمات چله در ماشین آهار
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
81
تدوین استاندارد آموزش شایستگی بهره برداری از دستگاه های گره زن چله
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
82
تدوین استاندارد آموزش شایستگی تجزیه بافتهای پایه، تعیین نمره نخ و گرم در متر پارچه
مصطفی اریسیان,حمیدرضا رعنا,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد
1393
ایران
تدوین
83
تدوین استاندارد آموزش شایستگی تولید محصول با دستگاه های بافندگی تاری- پودی
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
84
تدوین استاندارد آموزش شایستگی تولید محصول با دستگاه های بافندگی حلقوی
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
85
تدوین استاندارد آموزش شایستگی تولید محصول با دستگاه های بافندگی ژاکارد
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
86
تدوین استاندارد آموزش شایستگی تولید محصول با دستگاه های فرش بافی و موکت تافتینگ
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
87
تدوین استاندارد آموزش شایستگی چله گذاری و تنظیمات راه اندازی ماشین بافندگی بادامکی و دابی
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
88
تدوین استاندارد آموزش شایستگی سرپرستی تولید و تفکر سیستمی در واحدهای نساجی
علی صالحی راد,مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
89
تدوین استاندارد آموزش شایستگی طراحی و تجزیه بافت های تاری - پودی
علی صالحی راد,مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
90
تدوین استاندارد آموزش شایستگی کنترل کیفیت محصول بافته شده در دستگاه بافندگی حلقوی پودی
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
91
تدوین استاندارد آموزش شایستگی کنترل کیفیت محصول بافته شده در دستگاه بافندگی حلقوی تاری
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
92
تدوین استاندارد آموزش شایستگی کنترل مواد آهار نخ چله و روند تهیه آن و کیفیت نخ چله آهارخورده
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
93
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و برنامه ریزی سرویس دستگاه های بافندگی تاری - پودی
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
94
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترل سرویس دستگاه‌های بافندگی حلقوی پودی
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
95
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترل سرویس دستگاه‌های بافندگی حلقوی تاری
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
96
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترل عملکرد دستگاه های حلقوی پودی تخت باف
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
97
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترل عملکرد دستگاه های حلقوی تاری راشل
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
98
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترل عملکرد دستگاههای حلقوی پودی گردباف
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
99
تدوین استاندارد آموزش شایستگی به کارگیری ایزوها و استانداردها در نساجی
علی صالحی راد,مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
100
تدوین استاندارد آموزش شایستگی تنظیم روابط کار در واحدهای نساجی
علی صالحی راد,مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین