فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
51
اصول و نظریات آزمایش های فیزیکی الیاف ، نخ و پارچه
وجیهه ملکی,ناهید انصاری
1394
ایران
تألیف
52
مدیریت و تکنولوژی تولید پوشاک
هادی خیرآبادی,هادی دبیریان
1394
ایران
ترجمه
53
روش های پیشرفته تهیه آزمایشگاهی پلیمر ها
سیدهژیر بهرامی
1394
ایران
ترجمه
54
منسوجات فنی جلد اول : مبانی
سیدهژیر بهرامی,مصطفی گودرز
1394
ایران
تدوین
55
تدوین استاندارد آموزش شایستگی انجام محاسبات و تنظیمات چله پیچی در ماشین های چله پیچی بخشی
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1394
ایران
تدوین
56
اصول طراحی و محاسبه بافت پارچه
میررضا طاهری اطاقسرا
1394
ایران
ترجمه
57
تدوین استاندارد آموزش شغل کارور دستگاه جوراب بافی تک سیلندر- کامپیوتری
وحید اشرفی,رحمت داسدار,علی اکبر مراتی,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
58
نانو الیاف الکتروریسی شده و کاربرد های آنها
علی اکبر قره آقاجی,مهدی صدرجهانی
1393
ایران
ترجمه
59
مهندسی صنایع در تولید پوشاک
عبدالحسین صادقی
1393
ایران
ترجمه
60
Textiles: History, Properties & Performance and Applications, Chapter 8: Smart Textiles
علی اکبر مراتی
1393
United States
تألیف یک فصل کتاب
61
منسوجات هوشمند
علی اکبر مراتی,داریوش سمنانی,حمیدرضا سنجری
1393
ایران
تألیف
62
تدوین استاندارد آموزش شایستگی بافت ریزی بافت های حلقوی پودی
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
63
تدوین استاندارد آموزش شایستگی بافت ریزی بافت های حلقوی تاری
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
64
تدوین استاندارد آموزش شایستگی تشخیص الیاف ، نخ وپارچه به روش شیمیایی و تعیین خصوصیات و کاربرد آنها
مصطفی اریسیان,حمیدرضا رعنا,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد
1393
ایران
تدوین
65
تدوین استاندارد آموزش شایستگی تنظیم ابعاد و تراکم بافت انواع پارچه و پتو و کنترل کیفیت بافت و متراژ پارچه
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
66
تدوین استاندارد آموزش شایستگی طبقه بندی وتشخیص الیاف با روش فیزیکی
حمیدرضا رعنا,مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد
1393
ایران
تدوین
67
تدوین استاندارد آموزش شایستگی طرح ریزی بافت روی ماشین بافندگی دابی
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
68
تدوین استاندارد آموزش شایستگی طرح ریزی بافت روی ماشین ژاکارد
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
69
تدوین استاندارد آموزش شایستگی کنترل تاسیسات و امور زیربنائی در نساجی
علی صالحی راد,مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
70
تدوین استاندارد آموزش شایستگی کنترل کیفیت بافت و متراژ پارچه و تشخیص عیوب بافت محصول تاری - پودی
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
71
تدوین استاندارد آموزش شایستگی کنترل کیفیت و تنظیم ابعاد و تراکم بافت فرش و موکت
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
72
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و برنام هریزی سرویس دستگاه های ژاکارد
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
73
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترل عملکرد انواع دستگاه های ژاکارد
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
74
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترل عملکرد دستگاههای حلقوی تاری کتن
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
75
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترلرنگ‌بندی در قفسه بافندگی فرش
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا,هایده رامش
1393
ایران
تدوین