فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
101
تدوین استاندارد آموزش شایستگی سرپرستی تولید و تفکر سیستمی در واحدهای نساجی
علی صالحی راد,مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
102
تدوین استاندارد آموزش شایستگی طراحی و تجزیه بافت های تاری - پودی
علی صالحی راد,مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
103
تدوین استاندارد آموزش شایستگی کنترل کیفیت محصول بافته شده در دستگاه بافندگی حلقوی پودی
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
104
تدوین استاندارد آموزش شایستگی کنترل کیفیت محصول بافته شده در دستگاه بافندگی حلقوی تاری
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
105
تدوین استاندارد آموزش شایستگی کنترل مواد آهار نخ چله و روند تهیه آن و کیفیت نخ چله آهارخورده
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
106
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و برنامه ریزی سرویس دستگاه های بافندگی تاری - پودی
مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
107
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترل سرویس دستگاه‌های بافندگی حلقوی پودی
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
108
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترل سرویس دستگاه‌های بافندگی حلقوی تاری
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
109
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترل عملکرد دستگاه های حلقوی پودی تخت باف
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
110
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترل عملکرد دستگاه های حلقوی تاری راشل
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
111
تدوین استاندارد آموزش شایستگی نظارت و کنترل عملکرد دستگاههای حلقوی پودی گردباف
علی اکبر مراتی,مصطفی اریسیان,علی صالحی راد,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
112
تدوین استاندارد آموزش شایستگی به کارگیری ایزوها و استانداردها در نساجی
علی صالحی راد,مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
113
تدوین استاندارد آموزش شایستگی تنظیم روابط کار در واحدهای نساجی
علی صالحی راد,مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
114
تدوین استاندارد آموزش شایستگی کنترل کیفیت جامع در بافندگی
علی صالحی راد,مصطفی اریسیان,علی اکبر مراتی,حمیدرضا رعنا
1393
ایران
تدوین
115
تدوین استاندارد آموزش شایستگی کارور ماشین بافندگی کتن
علی اکبر مراتی,حمیدرضا رعنا,جعفر شوقی,هایده رامش
1393
ایران
تدوین
116
نساجی – تعیین خاصیت بوزدایی– قسمت ۲ – روش لوله آشکار‌ساز
جمیله آفاقی,هنگامه استادی,شهلا اطلسی,سمیه اکبری,اشرف حاج حسینی,حمیده تشکری شاد,امید سلیقه,مریم سمسارها,مهدی صفائی,رضا کمالی میاب,معصومه مخت
1393
ایران
تدوین
117
نساجی- تعیین خاصیت بوزدایی- قسمت ۱- اصول کلی
جمیله آفاقی,هنگامه استادی,شهلا اطلسی,سمیه اکبری,اشرف حاج حسینی,حمیده تشکری شاد,امید سلیقه,مریم سمسارها,مهدی صفائی,رضا کمالی میاب,معصومه مخت
1393
ایران
تدوین
118
میکروسکوپ و میکروسکوپی در پلیمر و نساجی
محمد حقیقت کیش,محمد کریمی
1393
ایران
تألیف
119
مبانی فرآیندهای خودکار سازی در صنعت نساجی و پوشاک
محمد امانی تهران,مرضیه آقاجانی
1392
ایران
تألیف
120
تکنولوژی ریسندگی چرخانه‌ای
مجید صفرجوهری,علی اکبر قره آقاجی
1392
ایران
ترجمه
121
کمک به اقتصاد خانواده -انتخاب لباس و مراقبت از آن-
علی اکبر مراتی
1392
ایران
تألیف
122
بافندگی حلقوی پودی - تخت باف
مسعود لطیفی,زهرا خرم طوسی
1392
ایران
تدوین
123
مقدمه ای بر کار برد الیاف ار پزشکی
محمد ربیعی,پرویز نورپناه,بهاره عظیمی
1392
ایران
تألیف
124
مقدمه ای بر ویسکوالاستیسیته پلیمرها
پرویز نورپناه,شهرام ارباب
1392
ایران
ترجمه
125
Yarn Formation in Friction Spinning
علی اکبر مراتی
1392
Germany
تألیف