قرار گرفتن فرم جدید پروژه و تصویب پروژه کارشناسی

 | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | 

 دانشجویان گرامی 
به استحضار می رساند که فرم های جدید تصویب پروژه و فرم های دفاع پروژه جدید در قسمت فرم های کارشناسی قرار گرفته است .
با تشکر 
مدیریت آموزش دانشکده مهندسی نساجی