کارکنان دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/8/17 | نام : فاطمه شاطر حسینی

مسئولیت : مسئول دفتر
پست الکترونیک :
office.teaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۰۰

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول، دفتر دانشکده
 نام : سید محمود رضا موسوی حکمتی 

مسئولیت : کارشناس تحصیلات تکمیلی بخش کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : mhekmati
aut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۶۴

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول، دفتر تحصیلات تکمیلی
 نام : مهندس آزاده رادمنش

مسئولیت : کارشناس آموزشی

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۱۵
پست الکترونیک : azaderadmaneshaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول، دفتر آموزش کارشناسی، اتاق ۱۰۸

 
نام : الهام جهانگیری

مسئولیت : کارشناس آموزشی

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۱۵
پست الکترونیک : 
e.jahangiriaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول، دفتر آموزش کارشناسی، اتاق ۱۰۸

 نام : مهندس کوثر ملکی نسب

مسئولیت : کارشناس کامپیوتر

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۰۲

پست الکترونیک : kmalekinasabaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه پنجم، مرکز کامپیوتر

 نام : مهندس اقدس‌ سادات‌ سعادتدار آرانی

مسئولیت : کارشناس آموزشی- کارشناس تحصیلات تکمیلی بخش دکتری

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۶۴
ایمیل :
 grad.teaut.ac.ir 

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول، دفتر تحصیلات تکمیلی

 نام : کورش سیفی

مسئولیت : مسئول ساختمان و انتشارات

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۷۹
پست الکترونیک : k.
seifiaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف 
 نام : مهندس لیلی محمودی

مسئولیت : کارشناس آموزشی

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۶۷
پست الکترونیک : l.mahmoudiaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه سوم ، اتاق ۳۱۶
 نام : مهندس حسین مولوی

مسئولیت : کارشناس خدمات آموزشی

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۴۰
پست الکترونیک : hossein-molaviaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف
 نام : مهندس علی بهارناصری

مسئولیت : کارشناس آزمایشگاه فیریک الیاف و کنترل کیفیت

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۶۰ - ۶۴۵۴۲۶۲۱
پست الکترونیک : a.naseriaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه دوم

 نام : مهندس سبحان نظری

مسئولیت : کارشناس کارگاه های پوشاک

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۱۰
پست الکترونیک : s_nazariaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه سوم
 نام : مهندس رضا کورانی

مسئولیت : کارشناس کارگاه چاپ

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۸۳
پست الکترونیک : koraniaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه سوم
 نام : حسین خزایی

مسئولیت : کارشناس کارگاه تولید الیاف مصنوعی

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۴۰
پست الکترونیک : h.khazaeeaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف
 
 نام : مهندس یوسف نوروزی

مسئولیت : کارشناس کارگاه بافندگی

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۶۹
پست الکترونیک : norooziaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه منفی ۱
  نام : مهندس محمد مهدی طالبی

مسئولیت : کارشناس کارگاه بافندگی

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۶۹
پست الکترونیک :

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه منفی ۱

 نام : حمید علیجانی

مسئولیت : متصدی امور اداری

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۶۰۰

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول