کارکنان دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/8/17 | 

نام : فاطمه شاطر حسینی

مسئولیت:مسئول دفتر
پست الکترونیک :
office.teaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۰

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول، دفتر دانشکده 

نام : سید محمود رضا موسوی حکمتی 

مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی بخش کارشناسی ارشد
پست الکترونیک :mhekmati
aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۴

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول ، دفتر تحصیلات تکمیلی

 

نام : شهره مهدوی

مسئولیت: کارشناس پژوهشی
پست الکترونیک :
research.teaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۴

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول ، دفتر تحصیلات تکمیلی


 

نام : مهندس آزاده رادمنش

مسئولیت:کارشناس آموزشی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۵
پست الکترونیک : azaderadmaneshaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول، دفتر آموزش کارشناسی، اتاق ۱۰۸ 

نام : الهام جهانگیری

مسئولیت:کارشناس آموزشی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۵
پست الکترونیک : 
e.jahangiriaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول، دفتر آموزش کارشناسی، اتاق ۱۰۸
 

نام : مهندس کوثر ملکی نسب

مسئولیت:کارشناس کامپیوتر

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۲

پست الکترونیک :kmalekinasabaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه پنجم ،مرکز کامپیوتر


 

نام : مهندس اقدس‌ سادات‌ سعادتدار آرانی

مسئولیت:کارشناس آموزشی- کارشناس تحصیلات تکمیلی بخش دکتری

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۴
ایمیل :
 grad.teaut.ac.ir 

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول، دفتر تحصیلات تکمیلی
 

نام :مهندس حسین ابراهیمی

مسئولیت:مسئول امور پشتیبانی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۸
پست الکترونیک :hosein.ebrahimiaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول 

نام : کورش سیفی

مسئولیت:مسئول ساختمان و انتشارات

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۹
پست الکترونیک :
seifikavangmail.com

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف 

 

نام : مهندس لیلی محمودی

مسئولیت: کارشناس آموزشی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۷
پست الکترونیک : l.mahmoudiaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه سوم ، اتاق ۳۱۶

 
 

نام :مهندس حسین مولوی

مسئولیت:کارشناس خدمات آموزشی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۴۰
پست الکترونیک :hossein-molaviaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف

 

نام :مهندس علی بهارناصری

مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه فیریک الیاف و کنترل کیفیت

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۰-۶۴۵۴۲۶۲۱
پست الکترونیک :a.naseriaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه دوم


 

نام :مهندس سبحان نظری

مسئولیت:کارشناس کارگاه های پوشاک

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۰
پست الکترونیک :s_nazariaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه سوم

 

نام : مهندس رضا کورانی

مسئولیت:کارشناس کارگاه چاپ

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۳
پست الکترونیک :koraniaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه سوم

 

نام :مهندس یوسف نوروزی

مسئولیت:کارشناس کارگاه بافندگی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۹
پست الکترونیک :norooziaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه منفی ۱
 


 

نام :مهندس محمد مهدی طالبی

مسئولیت:کارشناس کارگاه بافندگی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۹
پست الکترونیک :

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه منفی ۱ 
 

نام :حمید علیجانی

مسئولیت:متصدی امور اداری

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۰

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول