تغییرات جدول دروس امتحانی و ضرایب رشته مهندسی نساجی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
جدول دروس امتحانی و ضرایب آن در رشته مهندسی نساجی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ تغییر کرده است. این تغییرات در فایل ضمیمه گزارش شده است.

فایل ضمیمه