تمدید زمان تحویل فرم پیشنهاد پروژه به دفتر آموزش، برای دانشجویان کارشناسی که درترم دوم ۹۸ ثبت نام واحد پروژه در پورتال آموزشی داشته اند تمدید زمان تحویل فرم پیشنهاد پروژه به دفتر آموزش، برای دانشجویان کارشناسی که درترم دوم ۹۸ ثبت نام واحد پروژه در پورتال آموزشی داشته اند

 | تاریخ ارسال: 1399/2/21 | 
زمان تحویل فرم پیشنهاد پروژه به دفتر آموزش، برای دانشجویانی که درترم دوم ۹۸ ثبت نام واحد پروژه در پورتال آموزشی داشته اند، تا تاریخ ۲۷/۲/۹۹ تمدید گردید. لازم به ذکر است که این تاریخ قابل تمدید مجدد نمی باشد.