دفتر تلفن

 | تاریخ ارسال: 1398/10/3 | 

 
جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره ۶۴۵۴ را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.
دانشکده مهندسی نساجی