دروس اصلی گروه‌های آموزشی دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 
استاتیک علوم پلیمر والیاف
آزشناسایی الیاف شیمی آلی مهندسی
آز شیمی آلی مهندسی مقاومت مصالح ۱
ترمودینامیک عمومی شیمی فیزیک
فرآیند تولید الیاف دینامیک عمومی
فرایند ریسندگی کارگاه فرآیند ریسندگی 
اصول رنگرزی فیزیک الیاف
آز فیزیک الیاف مبانی مهندسی برق ۲
کارگاه فرآیند بافندگی تاری پودی  مکانیک سیالات
فرآیند های بافندگی حلقوی کارگاه فرآیندهای بافندگی حلقوی
فرآیندهای تکمیل  آز مبانی الکترونیک
منسوجات بی بافت طرح ومحاسبه کارخانه
پروژه کارآموزی