دروس اصلی گروه‌های آموزشی دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 
شیمی آلی مهندسی استاتیک
آزشناسایی الیاف علوم پلیمر والیاف
ترمودینامیک عمومی مقاومت مصالح ۱
فرآیند تولید الیاف دینامیک عمومی
مکانیک سیالات شیمی فیزیک
کارگاه فرآیندهای ریسندگی  فرآیندهای ریسندگی
آز  رنگرزی اصول رنگرزی
آز فیزیک الیاف فیزیک الیاف
آز مبانی برق و الکترونیک مبانی مهندسی برق
کارگاه فرآیندهای بافندگی تاری پودی  فرآیندهای بافندگی تاری پودی 
کارگاه فرآیندهای بافندگی حلقوی فرآیندهای بافندگی حلقوی
کارآموزی فرآیندهای تکمیل
پروژه