اساتید بازنشسته

 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aramiaut.ac.ir
 دکتر عباس ایت الهی

مرتبه علمی : استاد 
دکتر محمد حقیقت کیش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mhkishaut.ac.ir


 دکترمیر هادی سید اصفهانی
مرتبه علمی : دانشیار
 


 


دکترمحمد معروفی 
مرتبه علمی : دانشیار 

پست الکترونیکی:maroufiaut.ac.ir
 


دکترپرویز نورپناه
مرتبه علمی : دانشیار 

پست الکترونیکی:pnxaut.ac.ir


 دکتر ناهید همتی نژاد
مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hemmatiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۶ دکتر ناهید انصاری
مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ansarinaut.ac.ir


 


 دکتر هوشمند بهزادان
مرتبه علمی : استادیار 
دکتر سید محمد حسینی ورکیانی 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:varkiyanaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۸ دکتر منصوره قنبر افجه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ghanbaraut.ac.ir

 

 مهندس زهرا خرم طوسی 

مرتبه علمی : مربی 
 
مهندس عباس سرشار زاده 

مرتبه علمی : مربی 

 مهندس وجیهه ملکی 

مرتبه علمی : مربی