اساتید بازنشسته

 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aramiaut.ac.ir
 عباس ایت الهی

مرتبه علمی : استاد 
ناهید همتی نژاد
مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hemmatiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۶
 
سید محمد حسینی ورکیانی 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:varkiyanaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۸ منصوره قنبر افجه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ghanbaraut.ac.ir

 


 ناهید انصاری
مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ansarinaut.ac.ir


 


 میر هادی سید اصفهانی
مرتبه علمی : دانشیار
 


 هوشمند بهزادان
مرتبه علمی : استادیار محمد حقیقت کیش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mhkishaut.ac.ir