اساتید بازنشسته

 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی : aramiaut.ac.ir دکتر عباس ایت الهی

مرتبه علمی : استاد

 


مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ajeddiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۵ دکتر محمد حقیقت کیش

 مرتبه علمی : استاد

 پست الکترونیکی:mhkishaut.ac.ir
 

   دکترمیر هادی سید اصفهانی
  مرتبه علمی : دانشیار

  


دکترمحمد معروفی 
مرتبه علمی : دانشیار 

پست الکترونیکی:maroufiaut.ac.ir
 


مرحوم دکتر احمد موسوی شوشتری
مرتبه علمی : استاد 
 


دکترپرویز نورپناه
مرتبه علمی : دانشیار 

پست الکترونیکی:pnxaut.ac.ir
 


دکتر ناهید همتی نژاد
مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hemmatiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۶ 


دکتر ناهید انصاری
مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ansarinaut.ac.ir


 


 


دکتر هوشمند بهزادان
مرتبه علمی : استادیار

 


دکتر سید محمد حسینی ورکیانی 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:varkiyanaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۸ دکتر منصوره قنبر افجه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ghanbaraut.ac.ir

 

 مهندس زهرا خرم طوسی 

مرتبه علمی : مربی 


 مهندس عباس سرشار زاده 

مرتبه علمی : مربی 


 مهندس وجیهه ملکی 

مرتبه علمی : مربی