گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف

 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | 


 دکتر سمیه اکبری

مرتبه علمی :دانشیار

پست الکترونیکی:akbari_saut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۸
 
 دکتر سید حسین امیرشاهی 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hamirshaaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۴۲
  دکتر سید هژیر بهرامی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hajirbaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۰
  دکتر تینا حریفی
مرتبه علمی:استادیار
پست الکترونیکی:tina_harifiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۳۸


 


  دکتر محمدعلی توانایی
مرتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیکی:tavanaieaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۳


 


 دکتر فاطمه داداشیان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:dadashiaaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۹۱
  دکتر نوید ربیعی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nrabieiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۲۵ 
  دکتر محمد کریمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mkarimiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۸

 


 دکتر محمدرضا محدث مجتهدی

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:mojtahedaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۲۹

 
 دکتر رضا محمدعلی مالک

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rmamalekaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۲
 مهندس طاهره معینی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:moeiniaeaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۳