گروه آموزشی تکنولوژی نساجی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | دکتر آزیتا آسایش
مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:A_asayeshaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۲ دکتر علی اصغر اصغریان جدی 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ajeddiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۵
 دکتر نازنین اعزاز شهابی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ezazshahabiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۸ 


 دکتر محمد رضا بابائی لواسانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:babaeiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۲  دکتر هادی دبیریان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:Dabiryanaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۹


 


 دکتر سعید شیخ زاده نجار 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:saeedaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۳

 
 دکتر مجید صفر جوهری

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mjohariaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۳۴

 


دکتر سید محمد عترتی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:elhamaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۱ دکتر رسول فشارکی فرد 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fesharakiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۰

  دکتر سید ابوالفضل میر دهقان 

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:  mirdehghanaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۶
  دکتر هوشنگ نصرتی 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hnosratyaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۰