گروه آموزشی تکنولوژی نساجی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | 


دکتر آزیتا آسایش
مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:A_asayeshaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۲ 


دکتر نازنین اعزاز شهابی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ezazshahabiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۸ 


 دکتر محمد رضا بابائی لواسانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:babaeiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۲  دکتر هادی دبیریان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:Dabiryanaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۹ 


 دکتر سعید شیخ زاده نجار 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:saeedaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۳

 


 دکتر مجید صفر جوهری

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mjohariaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۳۴ 


دکتر سید محمد عترتی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:elhamaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۱ دکتر رسول فشارکی فرد 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fesharakiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۰


 دکتر سید ابوالفضل میر دهقان 
مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:  mirdehghanaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۶۶ دکتر هوشنگ نصرتی 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hnosratyaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۴