گروه آموزشی پوشاک ومدیریت

 | تاریخ ارسال: 1398/9/20 | 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:amaniaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۲
 
 دکتر عبدالحسین صادقی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:hsadeghiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۵

  دکتر رضا قاسمی یقین
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:yaghinaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵
۳۷۹  دکتر علی اکبر قره آقاجی
مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aghajiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۶
  دکتر مسعود لطیفی
مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:latifiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۳۶


 


 دکتر علی اکبر مرآتی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:meratiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۵۲۰

  
 دکتر مجید منتظر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:tex۵mmaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۷


  دکتر فاطمه موسی زادگان
مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:F_mousazadeganaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۷
  دکتر مریم یوسف زاده 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Yousefzadehaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۷