ذوب ریسی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/17 | 

سرپرست کارگاه : آقای دکتر مجتهدی 

مدرس کارگاه : ---

شماره تماس کارگاه  : داخلی ۲۶۴۰ 

محل کارگاه : طبقه همکف