آزمایشگاه پلیمر و سازه‌های نانو لیفی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

آزمایشگاه  آموزشی - تحقیقاتی شیمی پلیمر به منظور شناسایی و سنتز پلیمر­ها, بررسی سینتیک پلیمریزاسیون, تعیین ویسکوزیته ذاتی محلولهای پلیمری, تعیین وزن ملوکولی ویسکومتری پلیمرها و بررسی رئولوژی و ویسکوزیته مطلق پلیمرها  برای دو گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف و پوشاک ارائه می­گردد. همچنین  انجام برخی از آزمایش­ها , سنتز پلیمرهای مختلف، شناسایی و تعیین برخی خواص آنها در این آزمایشگاه میسر میباشد. 

 

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر بهرامی

شماره تلفن تماس: ۶۴۵۴۲۶۸۰ 

مدرسین آزمایشگاه: 

شماره تلفن تماس: ۶۴۵۴۲۶۱۷

موقعیت آزمایشگاه: طبقه سوم شماره ۳۱۳