آزمایشگاه نانو بیو تکمیل

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر منتظر

شماره تلفن تماس:

مسئول آزمایشگاه:

شماره تلفن تماس:

موقعیت آزمایشگاه: