آزمایشگاه شیمی آلی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

آزمایشگاه  تحقیقاتی - آموزشی شیمی آلی به منظور شناسایی مواد آلی, تفکیک و تخلیص ترکیبات آلی , استخراج مواد , تعیین نقطه ذوب و سنتز چند ترکیب آلی برای دو گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف و پوشاک ارائه می­گردد

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر بهرامی

شماره تلفن تماس: ۶۴۵۴۲۶۸۰

مدرسین آزمایشگاه: خانم مهندس معینی و خانم مقدسیان

شماره تلفن تماس: ۶۴۵۴۲۶۱۷

موقعیت آزمایشگاه: طبقه سوم شماره ۳۱۳