کارگاه بافندگی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

بافندگی تکنیک یا روشی است که توسط آن یک سطح بافته شده تولید می گردد،سطح بافته شده از درهم رفتن دو دسته نخ عمود برهم تشکیل شده است. هدف از شکل گیری این گارگاه انجام  فعالیت های آموزشی _ پژوهشی در دانشکده مهندسی نساجی می باشد، برگزاری واحدهای درسی وقبول پروژه های دانشجویی از فعالیت های بارز این کارگاه است.  

 

نحوه تماس : داخلی ۲۶۶۹ 

محل کارگاه : طبقه ۱- (زیر زمین) 

 

نام دستگاه 

شرکت سازنده 

مدل دستگاه 

کشور 

بافندگی باماکو

Shuttle Loom

دراپر

DRAPER

X-۲  ۴۰"

آمریکا 

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه با ماکو  و تک جعبه  می باشد.مکا نیزم تشکیل دهنه آن از نوع بادامک داخلی  منفی است.عرض این دستگاه ۱۲۰ سانتی متر می باشد. 

                                                                 

 

نام دستگاه 

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

بافندگی باماکو

Shuttle Loom

کرمپتون

CROMPTON & KNOWLES

C-۵ Automatic

آمریکا          

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه با ماکو وچند جعبه یک طرفه می باشد. برای تشکیل دهنه محهز به دو مکانیزم بادامک داخلی منفی، وژاکارد است.عرض این دستگاه ۹۰ سانتی متر می باشد.این ماشین به طور تخصصی برای بافت حوله طراحی شده است.

 

                                                           

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

بافندگی باماکو

Shuttle Loom

پیکانل

PICANOL

۱ CM-R T.۱۱۲

بلژیک            

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه با ماکو وتک جعبه می باشد.مکانیزم تشکیل دهنه آن از نوع دابی منفی است.عرض این دستگاه ۱۲۰ سانتی متر می باشد.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

بافندگی باماکو

Shuttle Loom

روتی

RUTI

BUNXTU/۷(R)

سوییس           

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه با ماکو وچند جعبه دو طرفه غیرتابع می باشد .مکانیزم تشکیل دهنه آن از نوع دابی مثبت است.عرض این دستگاه ۱۵۰ سانتی متر می باشد.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

بافندگی باماکو

Shuttle Loom

باری

BURY

_

انگلستان              

 

این دستگاه با ماکو وچند جعبه دوطرفه می باشد.مکانیزم تشکیل دهنه آن دابی منفی است وبه صورت دستی کار می کند. عرض این دستگاه ۴۰ سانتی متر می باشد.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

جت هوا

AIR JET

اینوست

INVEST

 ZS-۸M۲۱۵۵

چکسلواکی            

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه بی ماکو و برای پودگذاری مجهز به جت هوامی باشد.مکانیزم تشکیل دهنه آن ازنوع بادامک داخلی مثبت است.عرض این دستگاه ۱۵۰ سانتی مترمی باشد.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

جت آب

WATER JET

نیسان

NISSAN

LW ۵۱-۱۵۰

   ژاپن       

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه بی ماکو و پودگذاری آن به کمک جت آب انجام می شودمکانیزم تشکیل دهنه آن دابی منفی است.عرض این دستگاه ۲۰۰ سانتی متر(۲ متر) می باشد. 

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

جت آب

WATER JET

نیسان

NISSAN

LW ۵۱-۲۱۰

   ژاپن       

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه بی ماکو و پودذگذاری آن به کمک جت آب انجام می شود.مکانیزم تشکیل دهنه آن به صورت خارج از مرکز است.عرض این دستگاه ۲۰۰ سانتی متر(۲ متر) می باشد.   

                                                                 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

چند فازی

Multi phase

تکستیما TEXTIMA

۴۴۳۰۴۳۹.۰۵۶

آلمان شرقی 

 

این دستگاه بی ماکو و سیستم پودذگذاری آن  چندفازی سری است . مکانیزم تشکیل دهنه آن بادامک منفی است.عرض این دستگاه ۵۰۰ سانتی متر (۵متر) می باشد.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

رپیری

RAPIER

ایور

IWER

E ۵۲ ۲۳۴

اسپانیا

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه بی ماکو و برای پود گذاری مجهز به رپیر سخت ((rigid یک طرفه می باشد.مکانیزم تشکیل دهنه آن دابی منفی است. عرض این دستگاه ۲۰۰ سانتی متر(۲متر) می باشد.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

رپیری

RAPIER

اسمیت

SMITT

TP۴۰۰

ایتالیا

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه بی ماکو و سیستم پودگذاری آن رپیر نرم(flexible) می باشد.مکانیزم تشکیل دهنه آن دابی مثبت است.عرض این دستگاه ۲۵۰ سانتی متر(۲.۵متر) است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

رپیری

RAPIER

اسمیت

SMITT

TP۴۰۰

ایتالیا

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه بی ماکو و سیستم پودگذاری آن رپیر نرم(flexible) می باشد.مکانیزم تشکیل دهنه آن ژاکارد است.عرض این دستگاه ۲۵۰ سانتی متر(۲.۵ متر) است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

پروژکتایلی

PROJECTILE

سولزر

SULZER

PU

سوییس

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه بی ماکو وبرای پودگذاری مجهز به پروژکتایل است.مکانیزم تشکیل دهنه آن بادامک خارجی دوبل می باشد.عرض این دستگاه ۳۴۰ سانتی متراست.این ماشین تجهیزات مربوط به دو عرض را داراست.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

پروژکتایلی

PROJECTILE

سولزر

SULZER

P۷۱۰۰

سوییس

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه بی ماکو وبرای پودگذاری مجهز به پروژکتایل است.مکانیزم تشکیل دهنه آن دابی مثبت(از نوع روتاری) می باشد.عرض این دستگاه ۲۵۰سانتی متر(۲.۵ متر) است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

پروژکتایلی

PROJECTILE

سولزر

SULZER

_

سوییس

{#myemotions_dlg.cool}
 

این دستگاه تنها مجهز به سیستم پودگذاری پروژکتایلی جهت آموزش می باشد.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

دابی

DOBBY

اشتابیلی

_

سوییس

 

این دستگاه تنها یک سیستم دابی چهار سوزن فرمان است که جهت آموزش در کارگاه قرارگرفته است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

کارت پانچ کنی

اشتابیلی

STAUBLI

_

سوییس

 

این دستگاه جهت پانچ کارت دابی و با امکان پانچ برای  ۲۸ ورد موجود است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

کارت پانچ کنی

بوبیو

BOBBIO

_

سوییس

 

این دستگاه جهت پانچ کارت دابی و با امکان پانچ برای  ۲۸ ورد موجود است.

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

کارت پانچ کنی

بوبیو

BOBBIO

_

سوییس

 

این دستگاه جهت پانچ کارت مربوط به انتخاب رنگ وبا امکان ۸ورد موجود است.

 

 

 دستگاه

شرکت سازنده

مدل دستگاه

کشور

کارت پانچ کنی

باکستر

BAXTER

_

_

 

این دستگاه جهت پانچ کارت ژاکارد در کارگاه موجود است.