مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | نام: دکتر مجید صفر جوهری
مسئولیت: رئیس دانشکده 

پست الکترونیکی:mjohariaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۰ نام : دکترسمیه اکبری
مسئولیت:معاونت دانشجویی،آموزشی،فرهنگی
پست الکترونیکی:akbari_saut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۸ 


نام: دکتر هادی دبیریان
مسئولیت: معاونت تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

پست الکترونیکی:Dabiryanaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۹


 نام: دکتر عبدالحسین صادقی
مسئولیت: مدیرگروه تکنولوژی

پست الکترونیکی:hsadeghiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۵ 
 نام : دکتر هژیر بهرامی
مسئولیت: مدیرگروه شیمی نساجی و علوم الیاف

پست الکترونیکی:hajirbaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۰


 
نام : فاطمه موسی زادگان 
مسئولیت : مدیر گروه پوشاک ومدیریت

پست الکترونیکی:F_mousazadeganaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۷