مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 


نام: دکتر محمد امانی تهران
مسئولیت: رئیس دانشکده 

پست الکترونیکی: amaniaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۰ نام : دکتر سعید شیخ زاده نجار
مسئولیت:معاونت تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
پست الکترونیکی: 
saeedaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۳


 نام: دکتر فاطمه موسی زادگان
مسئولیت: معاونت دانشجویی،آموزشی،فرهنگی

پست الکترونیکی: f_mousazadeganaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۷


 نام: دکتر هوشنگ نصرتی
مسئولیت: مدیرگروه تکنولوژی

پست الکترونیکی: hnosratyaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۴ نام : دکتر مجید منتظر
مسئولیت: مدیرگروه شیمی نساجی و علوم الیاف-مدیرقطب علمی سازه های الیافی متعامل وبهبود محیط

پست الکترونیکی: tex۵mmaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۷ نام : دکتر عبدالحسین صادقی 
مسئولیت : مدیر گروه پوشاک ومدیریت

پست الکترونیکی: hsadeghiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۵

 

 
نام : دکتر مسعود لطیفی
مسئولیت: مدیرگروه ساختارهای نانولیفی

پست الکترونیکی: latifiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۳۶ نام : دکتر مریم یوسف زاده
مسئولیت: مدیر ارتباط با صنعت و مرکز نوآوری

پست الکترونیکی: yousefzadehaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۷ نام : دکتر سید محمد عترتی
مسئولیت: دبیر کمیته منتخب

پست الکترونیکی: elhamaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۱ نام : دکتر نازنین اعزاز شهابی
مسئولیت: مسئول کارآموزی، کارورزی و بازدیدهای علمی (گروه تکنولوژی نساجی و پوشاک)-استادمشاور دانشجویان ممتاز

پست الکترونیکی: ezazshahabiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۸ نام : دکتر آزیتا آسایش
مسئولیت: مدیر انفورماتیک

پست الکترونیکی: a_asayeshaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۲ نام : مهندس حسین ابراهیمی
مسئولیت: مسئول امور پشتیبانی

پست الکترونیکی: hosein.ebrahimiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۸ نام : کوروش سیفی
مسئولیت: مدیر ساختمان دانشکده

پست الکترونیکی: k.seifiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۹