مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | نام: دکتر هوشنگ نصرتی
مسئولیت: رئیس دانشکده

پست الکترونیکی:hnosratyaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۰ نام : دکتر آزیتا آسایش
مسئولیت:معاونت دانشجویی،آموزشی،فرهنگی
پست الکترونیکی:A_asayeshaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۲ 

نام: دکتر عبدالحسین صادقی 
مسئولیت: معاونت تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

پست الکترونیکی:hsadeghiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۵۵


 

نام: دکتر مجید صفر جوهری
مسئولیت: مدیرگروه 

پست الکترونیکی:mjohariaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۳۴


 نام : دکتر هژیر بهرامی
مسئولیت: مدیرگروه شیمی نساجی و علوم الیاف

پست الکترونیکی:hajirbaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۰


 
نام : فاطمه موسی زادگان 
مسئولیت : مدیر گروه پوشاک ومدیریت

پست الکترونیکی:F_mousazadeganaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۷