ارتباط با ما

 | تاریخ ارسال: 1402/5/30 | 
دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 
تلفن:
۰۲۱-۶۴۵۴۲۶۸۶
 
کارشناس ارتباط با صنعت:
خانم مهندس عالی

 
 
رایانامه:
admfin.teaut.ac.ir
 
مدیر ارتباط با صنعت:
خانم دکتر مریم یوسف زاده (
yousefzadehaut.ac.ir)

 
 

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، مقابل خیابان بزرگمهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
دانشکده مهندسی نساجی، طبقه هشتم، مرکز نوآوری تخصصی مهندسی نساجی،
کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱