معرفی دوره کارورزانه (Co-op)

 | تاریخ ارسال: 1402/5/2 | 
دوره کارورزانه(Co-op: Cooperative education)  یا دوره آموزش ـ اشتغال، ترکیبی منسجم از آموزش دانشگاهی و تجربه کار صنعتی است. دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشکده ای پیشرو در حوزه آموزش، دوره آموزش و کار را در مقطع کارشناسی با هدف ارتقاء آموزش دانشجویان خود ایجاد نموده است. هدف اصلی از این دوره کمک به دانشجویان برای گذار موفق از دانشگاه به محیط صنعت است.

اهداف دیگر این دوره:
- آماده سازی دانشجویان برای حضور موثر در صنعت
-
تعمیق یادگیری و افزایش اثربخشی آموزش دانشگاهی با به کارگیری مفاهیم آموخته شده در عمل
-
تفکیک بازه های تحصیل و کار دانشجویان با هدف پیشگیری از تاثیرات منفی متقابل
-
ارتقاء توان اشتغال پذیری دانشجویان و بهبود موقعیت های شغلی بی درنگ بعد از دانش آموختگی
-
کسب درآمد دانشجویان و کمک به تأمین هزینه های تحصیل
-
افزایش ماندگاری و اثربخشی دانشجویان در داخل کشور
-
افزایش قدرت کارآفرینی دانشجویان از طریق کسب تجربه دنیای واقعی صنعت
​​​​​​​