قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ دانشکده مهندسی نساجی

 | تاریخ ارسال: 1402/3/2 | 
قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ دانشکده مهندسی نساجی

مدارک مورد نیاز جهت انجام مصاحبه در زیر قابل مشاهده و دریافت است :

- اطلاعیه مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ 

توصیه نامه داوطلب پذیرش دوره دکتری

فرم تعیین استادراهنما دکتری ۱۴۰۲