نام : شهره مهدوی

مسئولیت:مسئول دفتر معاونت پژوهشی

شماره تلفن:64542626

نام : فاطمه شاطر حسینی

مسئولیت:مسئول دفتر امور مالی و اداری

شماره تلفن:64542688

نام : شیرین سپهر

مسئولیت: مسئول دفتر آموزش

شماره تلفن:64542615

نام : آزاده رادمنش

مسئولیت:کارشناس آموزشی

شماره تلفن:64542615

نام : مجتبی انصاری

مسئولیت:تکنسین

شماره تلفن:64542670

نام : پریسا جلیلی

مسئولیت:مسئول دفتر پژوهشکده مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی

شماره تلفن:64542626

نام : لیلا رضایی

مسئولیت:عامل مالی

شماره تلفن:64542666

نام : کورش سیفی

مسئولیت:مسئول ساختمان و انتشارات

شماره تلفن:64542679

نام : محمد مهدی طالبی

مسئولیت:تکنسین کارگاه ریسندگی

شماره تلفن:64542669

نام : عصمت مقدسیان

مسئولیت:کارشناس آموزشی

شماره تلفن:64542617

نام : سبحان نظری

مسئولیت:تکنسین کارگاه های پوشاک

شماره تلفن:64542610

نام : یوسف نوروزی

مسئولیت:تکنسین کارگاه بافندگی

شماره تلفن:64542612

نام : رضا کورانی

مسئولیت:تکنسین کارگاه چاپ

شماره تلفن:64542683

نام : لیلی رضائی

مسئولیت:کارشناس امور پژوهشی

شماره تلفن:64542620

نام : اقدس‌السادات‌ سعادتدار آراني

مسئولیت:کارشناس آموزشی

شماره تلفن:64542660

نام : حسین مولوی

مسئولیت:کارشناس خدمات آموزشی-کارگاه بافندگی حلقوی پودی

شماره تلفن:64542640

نام : علی بهارناصری

مسئولیت: تکنسین آزمایشگاه فیریک الیاف و کنترل کیفیت

شماره تلفن:64542660

نام : لیلی محمودی

مسئولیت: کارشناس آموزشی

شماره تلفن:64542667

نام : کوثر ملکی نسب

مسئولیت:مسئول مرکز کامپیوتر

شماره تلفن:64542602

نام : حسین ابراهیمی

مسئولیت:تکنسین

شماره تلفن:64542688