امکانات دانشکده

كتابخانه دانشكده مهندسي نساجي

 

 كتابخانه دانشكده مهندسي نساجي دانشكده مهندسي نساجي يكي از غني‌ترين كتابخانه‌هاي اقماري اين دانشگاه در حوزه مهندسي نساجي و گرايش‌هاي وابسته به آن به شمار مي‌آيد.

ساختمان كتابخانه نساجي در طبقه پنجم دانشده مهندسي نساجي واقع شده است.

 مسئول كتابخانه: خانم صفری نسب

مكان كتابخانه: طبقه پنجم

ساعات كار كتابخانه: از 8 صبح تا 12 و از 1 تا 5 بعد از ظهر

نحوه تماس : داخلي 2641

 

 

 

 

آزمايشگاه‌هاي و كارگاه‌هاي دانشكده مهندسي نساجي 

 

كارگاه ها و آزمايشگاه هاي گروه تكنولوژي نساجي

 

كارگاه ريسندگي الياف كوتاه

کارگاه حلقوي پودي

کارگاه ريسندگي الياف بلند

کارگاه حلقوي تاري

کارگاه مقدمات بافندگي

آزمايشگاه فيزيك نساجي و كنترل كيفيت

کارگاه بافندگي

آزمايشگاه برق و الكترونيك

 

آزمايشگاه هاي گروه شيمي نساجي

 

آزمايشگاه آب و پساب

آزمايشگاه شيمي آلي

آزمايشگاه بيولوژي

آزمايشگاه شيمي پليمر

آزمايشگاه تكميل

آزمايشگاه علوم الياف

آزمايشگاه رنگرزي

آزمايشگاه كنترل كيفيت

آزمايشگاه رنگ همانندي

آزمايشگاه ميكروسكپ الكتروني

آزمايشگاه شيمي تجزيه

آزمايشگاه ميكروسكپي

 

كارگاه ها و آزمايشگاه هاي گروه پوشاک

 

كارگاه تکنولوژی تولید پوشاک 1

کارگاه طراحی و ساختمان پوشاک

كارگاه تکنولوژی تولید پوشاک 2(فیوزینگ)

کارگاه CAD