نام: هوشنگ نصرتی

مسئولیت:رئیس دانشکده معاونت مالی و اداری

نام: آزیتا آسایش

مسئولیت: معاونت آموزشی

نام: رضا محمدعلي مالک

مسئولیت: معاونت پژوهشی مدیر تحصیلات تکمیلی

نام: علي اصغر اصغريان جدي

مسئولیت:مدیر گروه منسوجات فنی

نام: محمد اماني تهراني

مسئولیت: مدیر گروه پوشاک

نام: سيدهژير بهرامي

مسئولیت: مدیر گروه شیمی نساجی و علوم الیاف

نام: سعيد شيخ زاده نجار

مسئولیت: مدیر گروه تکنولوژی نساجی