نام:مسعود لطيفي

مسئولیت:رئیس دانشکده

نام: هوشنگ نصرتی

مسئولیت: معاونت مالی و اداری

نام: هادی دبیریان

مسئولیت: معاونت آموزشی

نام: رضا محمدعلي مالک

مسئولیت:مدیر تحصیلات تکمیلی

نام: مجيد منتظر

مسئولیت: معاونت پژوهشی

نام: سعيد شيخ زاده نجار

مسئولیت: مدیر گروه تکنولوژی نساجی

نام: فاطمه موسی زادگان

مسئولیت:مدیر امور دانشجویی

نام:عبدالحسين صادقي

مسئولیت: مدیر گروه پوشاک

نام: ناهيد همتي نژاد

مسئولیت: مدیر گروه شیمی نساجی و علوم الیاف