تلفن ۶۴۵۴۲۶۰۰
فکس ۶۶۴۰۰۲۴۵
آدرس آدرس 1: دانشگاه امير كبير (پلي تكنيك)، خيابان حافظ، شماره 424 ، دانشكده مهندسي نساجي آدرس 2: دانشگاه امير كبير (پلي تكنيك)، صندوق پستي 4413- 15875، دانشكده مهندسي نساجي
پست الکترونیکی

ارسال پیام