افراد

رضا قاسمی یقین

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: yaghin@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542614

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی