افراد

محمد حقيقت کيش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mhkish@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542668

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mhkish

  • سوابق تحصیلی