افراد

علی اکبر مرآتی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: merati@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542626

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی