افراد

مسعود لطيفي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: latifi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542636

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=latifi

  • سوابق تحصیلی