افراد

حميد کياني خلخال

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: kiani@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی