افراد

عبدالحسين صادقي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: hsadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542655

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=hsadeghi

  • سوابق تحصیلی