افراد

سيدمحمد عترتي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: elham@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542615

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=elham

  • سوابق تحصیلی