افراد

عباس سرشارزاده

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: a_sarsharzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی