نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 سيده سارا حسيني دهكردي کارشناسي مهندسي نساجي-پوشاک 89
2 شقايق طهان قزويني کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف 89
3 مريم آخوندي کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
4 موژان آرين شکوه کارشناسي مهندسي نساجي
5 موزان آرين شکوه کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
6 مونا اباديان کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
7 مريم ابراهيمي کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
8 زهرا ابراهيمي کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
9 بتول ابراهيمي زاده کارشناسي مهندسي نساجي-پوشاک
10 معصومه احتسابي کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
11 نيلوفر احدي کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
12 مهدي احساني کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
13 پريسا احسني نمين کارشناسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
14 کامران احمدزاده کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
15 ارش احمدزاده کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
16 اکبر احمدي کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
17 سروش احمدي کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
18 ريحانه احمدي کارشناسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف
19 پرستو احمدي بختياري کارشناسي مهندسي نساجي-پوشاک
20 ايدا احمدي ترشيزي کارشناسي مهندسي نساجي-پوشاک