اساتيد گرایش بین گروهی سازه های نانولیفی

علی اکبر قره آقاجی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aghaji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542616

محمد حقيقت کيش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mhkish@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542668

مجيد منتظر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:tex5mm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542657

سيدهژير بهرامي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hajirb@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542680

محمدرضا محدث مجتهدي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mojtahed@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542629

مریم یوسف زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Yousefzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542677

احمد موسوي شوشتري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:amousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542638