اساتيد کارشناسی ارشد مهندسی ساختارهای نانولیفی

مسعود لطيفي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:latifi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542636

مجيد منتظر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:tex5mm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542657

علی اکبر قره آقاجی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aghaji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542616

علي اصغر اصغريان جدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ajeddi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542685

سيدهژير بهرامي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hajirb@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542680

محمد حقيقت کيش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mhkish@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542668

احمد موسوي شوشتري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:amousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542638