اساتيد گرایش بین گروهی منسوجات فنی

مسعود لطيفي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:latifi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542636

هوشنگ نصرتی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hnosraty@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542600

هادی دبیریان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Dabiryan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542659

علي اصغر اصغريان جدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ajeddi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542685

علی اکبر مرآتی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:merati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542626

آزیتا آسایش

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:A_asayesh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542652

سمیه اکبری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:akbari_s@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542618