اساتيد گروه پوشاک و مدیریت

علی اکبر قره آقاجی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aghaji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542616

مسعود لطيفي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:latifi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542636

محمد اماني تهراني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:amani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542682

سعيد شيخ زاده نجار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:saeed@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542613

نازنین اعزازشهابی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ezazshahabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542608

رضا قاسمی یقین

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:yaghin@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542614

فاطمه موسی زادگان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:F_mousazadegan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542687

مریم یوسف زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Yousefzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542677

عباس سرشارزاده

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:a_sarsharzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:

محمد معروفي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:maroufi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542625

عبدالحسين صادقي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hsadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542655