اساتيد گروه شیمی نساجی و علوم الیاف

رضا محمدعلي مالک

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rmamalek@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542662

سيد حسين اميرشاهي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hamirsha@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542642

محمد حقيقت کيش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mhkish@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542668

مجيد منتظر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:tex5mm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542657

محمد کريمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mkarimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542658

محمد اماني تهراني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:amani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542682

سيدهژير بهرامي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hajirb@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542680

فاطمه داداشيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:dadashia@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542691

محمدرضا محدث مجتهدي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mojtahed@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542629

سمیه اکبری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:akbari_s@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542618

منصوره قنبر افجه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ghanbar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542605

طاهره معيني

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:moeiniae@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542603

احمد موسوي شوشتري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:amousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542638

ناهيد همتي نژاد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hemmati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542606